Пятница, 29.09.2023, 07:02
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів
11.03.2016, 14:30

Дата розміщення: 

11.03.2016

Дата проведення загальних зборів:  

15.04.2016

Назва повідомлення: 

Повідомлення про загальні збори

Вид інформації: 

Повідомлення про проведення загальних зборів

Повне найменування емітента: 

Публічне акціонерне товариство

"Шаргородське районне підприємство "Агромаш"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 

03567478

Місцезнаходження емітента: 

23500, Вінницька область, Шаргородський район,

 м.Шаргород, вул.Леніна 272

Регіон емітента: 

525310100

Номер телефону керівника емітента: 

04344 21193 0674303621

Текст повідомлення: 

 

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ШАРГОРОДСЬКЕ  РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Місцезнаходження Товариства: 23500, Вінницька область, м.Шаргород, вул.Ленiна,272 Загальні збори відбудуться  15 квітня 2016 р. об 11.00 годині за адресою: 23500, Вінницька область, м.Шаргород, вул.Ленiна,272  в Актовій залі Товариства. Реєстрація акціонерів почнеться о 9 год.30 хв. і закінчиться о 10 год. 45 хв. Датою складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах, є 24 год. 11.04.2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування :

1. Звіт  Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р.

2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2015 р., про стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Висновок незалежної аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

6. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності.

7. Зміни та доповнення до статуту Товариства, у тому числі пов»язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015 р., затвердження нової редакції статуту Товариства.

8. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів  для реєстрації  статуту Товариства в новій редакції у державного реєстратора.

9. Затвердження   Положення про загальні збори,   Положення про наглядову раду , Положення про виконавчий орган в нових редакціях

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

11. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів

Основні показники фінансово-господарської діяльності  АТ ( тис.грн) :

 

ПОКАЗНИК

період

Звітн

2015

Поперед

2014

Усього активів

1830

3119

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1046

1115

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

502

619

Сумарна дебіторська заборгованість

278

692

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

693

Власний капітал

(751)

276

Статутний капітал

782

782

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1534)

(507)

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2581

2843

Чистий прибуток (збиток)

(1027)

(657)

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

0

0

Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

 

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія», в робочі дні тижня з 10 до 12 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, є Директор Паламарчук Володимир Григорович. Зміни щодо питань, включених до порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі обов”язково необхідно мати:   

акціонерам — паспорт ; для керівника акціонера — юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг із  Статуту та документи, що підтверджують його обрання ( призначення) на посаду керівника, паспорт; довіреним особам акціонерів — паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність.         

Телефон для довідок:(04344) 2-25-03.

Наглядова рада.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2016 р. в Бюлетені Цінні папери України, №43

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Найменування посади

Директор Паламарчук Володимир Григорович   11.03.2016 

Категория: Повідомлення | Добавил: Admin
Просмотров: 247 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу