Пятница, 29.09.2023, 07:58
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів
27.03.2017, 10:52

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство "Шаргородське районне підприємство “Агромаш"

Місцезнаходження Товариства: Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 272

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство "Шаргородське районне підприємство “Агромаш", код за ЄДРПОУ 03567478 (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  28 квітня 2017 року 10-00 годині за адресою: Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 272, в адміністративному будинку Товариства, актова зала.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 28 квітня 2017 року з 9-00 до 9-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Шаргородське районне підприємство “Агромаш" на Приватне акціонерне товариство "Шаргородське районне підприємство “Агромаш".

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

12. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, повязаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

17.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів

 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 12-00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства в кабінеті бухгалтерії, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Паламарчук В.Г.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства http://sharagromash.at.ua/

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел.:  (04344) 2-25-03.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

                Найменування показника

Період

Звітний 2016

Попередній 2015

Усього активів

2200

1830

Основні засоби

994

1046

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

925

502

Сумарна дебіторська заборгованість

263

278

Грошові кошти та їх еквівалент

18

4

Нерозподілений прибуток

-1977

-1534

Власний капітал

-1194

-751

Статутний капітал

782

782

Довгострокові зобов"язання

0

0

Поточні зобов"язання

3394

2581

Чистий прибуток (збиток)

-443

-1027

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3126760

3126760

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

16

 

Наглядова рада ПАТ “Шаргородське РП “Агромаш”

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2017р. в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 58(2563)

 

Категория: Повідомлення | Добавил: Admin
Просмотров: 220 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу