Пятница, 29.09.2023, 07:15
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів
28.03.2018, 09:04

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Шаргородське районне підприємство «Агромаш»,  ідентифікаційний код  03567478, місцезнаходження Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 272 (далі- Товариство),  повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства (далі –Збори)

Дата, час проведення Зборів:  28 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів:  Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 272, в адміністративному будинку Товариства, актова зала

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 28 квітня 2018 року о 09 год. 15 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 28 квітня 2018 року о 09 год. 45 хв.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Зборах: Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 272, в адміністративному будинку Товариства, актова зала

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:  станом на 24 годину 28 квітня 2018 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

4. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

8.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Cлободянюк Анатолій Васильович, члени лічильної комісії Марцинишен Володимир Іванович, Гуменюк Анатолій Олександрович.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Дудка Володимира Леонтійовича, Секретарем загальних зборів – Пасічника Івана Миколайовича.

 

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Час для виступу доповідачів з  питань порядку денного до 10 хвилин

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.

Час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин.

Порядок проведення загальних зборів.

Загальні збори розпочинаються у час зазначений у повідомлення про проведення загальних зборів та тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного здійснюється у порядку черговості, який вказаний в оголошенні(повідомленні) про скликання загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше ¾ голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

При неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборів акціонерів може оголосити перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться у тому ж місці, що вказано у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Усі запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів подаються у письмовій формі до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовій формі, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я по батькові акціонера (його представника), який подає питання.

Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборів акціонерів, здійснюється акціонерами (їх представниками) до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного у секретаря загальних зборів.

Питання, записки та інші письмові звернення подаються секретарю загальних зборів.

Анонімні заяви, питання, та інші звернення залишаються без розгляду.

Питання, записки та інші письмові звернення подаються секретарю загальних зборів.

Рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах акціонерів, приймаються за результатами голосування акціонерів (їх представників) виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені у відповідності до законодавства Наглядовою радою, і які були видані акціонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборів акціонерів, під час реєстрації.

На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів лічильною комісією.

Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуючий загальних зборів акціонерів.

Хід загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання порядку денного за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

 

4. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.

 

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

 

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

 

8.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів  предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- продаж корпоративних прав.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати суму 1 (один) мільйон грн.

Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів директору Товариства Паламарчуку Володимиру Григоровичу.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства http://sharagromash.at.ua/

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 3126760 штук, кількість голосуючих акцій становить __________ штук.

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Шаргородське РП «Агромаш» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у чергових загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 272 в кабінеті бухгалтерії  у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Паламарчук Володимир Григорович.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном (04344) 2-25-03

                                                                                                          Наглядова рада ПрАТ «Шаргородське РП «Агромаш»

 

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2017

Попередній 2016

Усього активів

2140

2200

Основні засоби (за залишковою вартістю)

942

994

Запаси

748

925

Сумарна дебіторська заборгованість

333

263

Гроші та їх еквіваленти

117

18

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2236

-1977

Власний капітал

-1453

-1194

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

782

782

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

3593

3394

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-259

-443

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3126760

3126760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0.082

-0,141

 

Категория: Повідомлення | Добавил: Admin
Просмотров: 196 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу