Пятница, 29.09.2023, 08:47
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.04.2017, 12:39

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Паламарчук Володимир Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство “Агромаш"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 23500 Вiнницька область, м. Шаргород вул. Героїв Майдану, 272
4. Код за ЄДРПОУ 03567478
5. Міжміський код та телефон, факс 0434422503 -
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sharagromash.at.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 1000 2200 45.45
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 28.04.2017 року.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру: одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань); передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу. 
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 1 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2200 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 45,45%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 976 250 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1 974 250 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення - 1 974 250 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0 шт.
Категория: Особлива інформація | Добавил: Admin
Просмотров: 203 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу