Пятница, 29.09.2023, 07:44
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2017, 12:41

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Паламарчук Володимир Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство “Агромаш"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 23500 Вiнницька область, м. Шаргород вул. Героїв Майдану, 272
4. Код за ЄДРПОУ 03567478
5. Міжміський код та телефон, факс 0434422503 -
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://sharagromash.at.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Сас Валентина Анатолiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Сас Валентини Анатолiївни (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Перебувала на посадi з 08.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Дудко Володимиро Леонтiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Дудка Володимира Леонтiйовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Перебував на посадi з 08.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Пасiчник Iван Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Пасiчника Iвана Миколайовича (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Перебував на посадi з 08.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має.
28.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Дудко Володимир Леонтiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) та рiшення Наглядової ради вiд 28.04.2017р. (Протокол 28042017/1 вiд 28.04.2017р.) Дудко Володимир Леонтiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є представником акцiонера Паламарчука Володимира Григоровича. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду головного iнженера ПАТ “Шаргородське РП “Агромаш”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Пасiчник Iван Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) Пасiчник Iван Миколайович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є представником акцiонера Паламарчука Володимира Григоровича. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймає посаду водiя ПАТ “Шаргородське РП “Агромаш”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Губелюк Вiталiй Якович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Шаргородське РП “Агромаш” вiд 28.04.2017р. (Протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) Губелюк Вiталiй Якович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Обрана особа є представником акцiонера Паламарчука Володимира Григоровича. З 01.10.2010р. по 27.02.2015 ПАТ “Шаргородське РП “Агромаш” водiй, з 27.02.2015р. по теперiшнiй час пенсiонер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Категория: Особлива інформація | Добавил: Admin
Просмотров: 202 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу