Пятница, 29.09.2023, 07:33
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"
Код за ЄДРПОУ:  03567478
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [8]
Повідомлення [9]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.04.2014, 19:12

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Паламарчук Володимир Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

М.П.

 

08.04.2014

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Шаргородське районне пiдприємство "Агромаш"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

23500 Вiнницька область, Шаргородський район, м.Шаргород, вул.Ленiна,272

4. Код за ЄДРПОУ

03567478

5. Міжміський код та телефон, факс

(04344) 2-25-03, 2-11-93

6. Електронна поштова адреса

 

   

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.04.2014

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№ Бюлетень Цiннi папери України

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

sharagromash.at.ua

в мережі Інтернет

08.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.04.2014

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Сунько Валентина Петрiвна

АА 944702
09.03.1999 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

5.9602

Зміст інформації:

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш», вiд 08.04.2014 року, вiдбулось припинення повноважень та обрання персонального складу членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та виконавчого органу Товариства. Рiшення приймалось у зв»язку iз внесенням змiн до статуту товариства та замiною колегiального органу Товариства Правлiння на одноосiбний Директор, зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради та припинення Ревiзiйної комiсiї . 
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: голова Наглядової ради Сунько Валентина Петрiвна, паспорт АА 944702 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 09.03.1999 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 5,9602%, або 186360 шт. акцiй, перебувала на посадi протягом 16 рокiв, причина припинення повноважень – зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової ради

Фiрман Олексiй Перфентiйович

АА 366724
14.11.1996 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.0003

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Фiрман Олексiй Перфентiйович, паспорт АА 366724 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 14.11.1996 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0003%, або 10 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 7 рокiв, причина припинення повноважень – зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової ради

Чернявський Володимир Дмитрович

АВ 710897
10.07.2006 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.2008

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Чернявський Володимир Дмитрович, паспорт АВ 710897 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 10.07.2006 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,2008%, або 6280 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 7 рокiв, причина припинення повноважень – зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової ради

Пашкурний Станiслав Францович

АВ 336936
21.02.2002 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.1689

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Пашкурний Станiслав Францович, паспорт АВ 336936 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.02.2002 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,1689%, або 5280 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 7 рокiв, причина припинення повноважень – зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової ради

Налигач Михайло Iванович

АВ 237464
26.07.2001 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Налигач Михайло Iванович, паспорт АВ 237464 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 26.07.2001 р., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, перебував на посадi протягом 7 рокiв, причина припинення повноважень – зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

голова Ревiзiйної комiсiї

Самiла Наталiя Вiкторiвна

АА 205000
11.04.1996 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.0003

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: голова Ревiзiйної комiсiї Самiла Наталiя Вiкторiвна, паспорт АА 205000 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 11.04.1996 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0003%, або 10 шт. акцiй, перебувала на посадi протягом 7 рокiв, причина припинення повноважень – припинення Ревiзiйної комiсiї. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Мотишен Анатолiй Петрович

АА 205130
12.04.1996 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.229

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Ревiзiйної комiсiї Мотишен Анатолiй Петрович, паспорт АА 205130 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 12.04.1996 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,2290%, або 7160 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 7 рокiв, причина припинення повноважень – припинення Ревiзiйної комiсiї. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Пруц Михайло Iванович

АА 203410
11.03.1996 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.2034

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Ревiзiйної комiсiї Пруц Михайло Iванович, паспорт АА 203410 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 11.03.1996 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,2034%, або 6360 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 7 рокiв, причина припинення повноважень – припинення Ревiзiйної комiсiї. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

голова Правлiння

Паламарчук Володимир Григорович

АВ 765987
06.08.2007 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

63.1404

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: голова Правлiння Паламарчук Володимир Григорович, паспорт АВ 765987 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 06.08.2007 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 63,1404%, або 1974250 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 18 рокiв, причина припинення повноважень – замiна колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Правлiння

Яворський Василь Iванович

АВ 236878
04.05.2001 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.064

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Правлiння Яворський Василь Iванович, паспорт АВ 236878 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 04.05.2001 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0640%, або 2000 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 18 рокiв, причина припинення повноважень – замiна колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Правлiння

Барецька Мар"яна Павлiвна

АА 662839
19.01.1998 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.064

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Правлiння Барецька Мар"яна Павлiвна, паспорт АА 662839 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 19.01.1998 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0640%, або 2000 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 18 рокiв, причина припинення повноважень – замiна колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Правлiння

Сунько Анатолiй Петрович

АА 944713
09.03.1999 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.362

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Правлiння Сунько Анатолiй Петрович, паспорт АА 944713 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 09.03.1999 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,3620%, або 11320 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 18 рокiв, причина припинення повноважень – замiна колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

припинено повноваження

член Правлiння

Варава Вiктор Миколайович

АВ 580139
02.04.2004 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0.0003

Зміст інформації:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Правлiння Варава Вiктор Миколайович, паспорт АВ 580139 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 02.04.2004 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0003%, або 10 шт. акцiй, перебував на посадi протягом 18 рокiв, причина припинення повноважень – замiна колегiального виконавчого органу Товариства на одноосiбний. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

08.04.2014

обрано

член Наглядової ради

Сас Валентина Анатолiївна

АА 628112
31.12.1997 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

ОБРАНО : член Наглядової ради Сас Валентина Анатолiївна, паспорт АА 628112 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 31.12.1997 р., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, обрано на посаду на необмежений термiн, iншими посадами, що обiймала протягом останнiх 5 рокiв були: бухгалтер ВАТ «Шаргородське РП «Агромаш», касир-iнженер з кадрiв ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш».

08.04.2014

обрано

член Наглядової ради

Дудко Володимир Леонтiйович

АА 524560
06.10.1997 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

ОБРАНО : член Наглядової ради Дудко Володимир Леонтiйович, паспорт АА 524560 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 06.10.1997 р., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, обрано на посаду на необмежений термiн, iншими посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв були: iнженер-енергетик ВАТ «Шаргородське РП «Агромаш», головний iнженер ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш».

08.04.2014

обрано

член Наглядової ради

Пасiчник Iван Миколайович

АВ 026169
21.09.1999 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

ОБРАНО : член Наглядової ради Пасiчник Iван Миколайович, паспорт АВ 026169 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.09.1999 р., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, обрано на посаду на необмежений термiн, iншими посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв були: водiй ВАТ «Шаргородське РП «Агромаш», водiй ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш».

08.04.2014

обрано

Директор

Паламарчук Володимир Григорович

АВ 765987
06.08.2007 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

63.1404

Зміст інформації:

ОБРАНО : Директор Паламарчук Володимир Григорович, паспорт АВ 765987 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 06.08.2007 р., володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 63,1404%, або 1974250 шт. акцiй, обрано на посаду на необмежений термiн, iншими посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв були: голова Правлiння ВАТ «Шаргородське РП «Агромаш», голова Правлiння ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш».

08.04.2014

обрано

голова Наглядової ради

Сас Валентина Анатолiївна

АА 628112
виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

За рiшенням Наглядової ради ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш», вiд 08.04.2014 року, вiдбулось обрання голови Наглядової ради серед членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш» вiд 08.04.2014 р. Рiшення приймалось у зв»язку iз припиненням перебування особи на посадi голови Наглядової ради. 
ОБРАНО на посаду: голова Наглядової ради Сас Валентина Анатолiївна, паспорт АА 628112 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 31.12.1997 р., часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, обрано на посаду на необмежений термiн, iншими посадами, що обiймала протягом останнiх 5 рокiв були: бухгалтер ВАТ «Шаргородське РП «Агромаш», касир-iнженер з кадрiв ПАТ «Шаргородське РП «Агромаш».

 

Категория: Особлива інформація | Добавил: Admin
Просмотров: 311 | Загрузок: 0
ПрАТ "Шаргородське РП "Агромаш"  © 2011- 2023  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу